ग्रैंड लोट्टो पुरस्कार
₹ 80.000
सांत्वना पुरस्कार
₹ 10.000
वार्षिक लोट्टो पुरस्कार
₹ 800.000